top of page

Jednakost

The overall objective of The Whitchurch Church of England Federation is to provide a framework for the Federation to pursue its equality duties to eliminate unlawful discrimination, harassment and victimisation; promote equality of access and opportunity; and promote good relations and positive attitudes between people of diverse backgrounds in all its activities.

The principles of this statement apply to all members of the extended community – pupils, staff, governors, parents and community members. Partners and contractors are also expected to abide by the policy.

We will not tolerate less favourable treatment of anyone on the grounds of gender, race, disability, sexual orientation, age, and religion or belief.

Through our Equality, Equity, Diversity and Inclusion Policy, The Whitchurch Church of England Federation seeks to ensure that no member of the Federation community, or any person through their contact with the Federation, receives less favourable treatment on any grounds which cannot be shown to be justified. This covers race, colour, nationality, ethnic or national origin, religion or belief, gender, marital status, responsibility for children or other dependents, disability, sexual orientation, gender reassignment, age, trade union or political activities, socioeconomic background, where the person lives, or, spent convictions. Equality and Diversity is more than just meeting legal obligations, or targets, it’s about making a difference to the lives of the people we serve, treating all people with dignity and respect, and recognising the value of each individual. This means an ongoing commitment to ensuring that our services meet the varied and individual needs of children and young people in our Federation. We will make sure that our employment practices are fair and promote equality. We will actively value the wide variety of lifestyles and cultures, locally and nationally. We will prepare children and young people for living in a diverse society with increasing global connections and controversial issues. We will ensure that the principles of this statement are reflected in all our policies, practices, procedures and services and are part of everything we do.

Characteristics of the Federation

The Whitchurch Church of England Federation consists of Whitchurch CE Infant & Nursery Academy, which is a three form entry infant school, including a 130 place FTE Nursery and Whitchurch CE Junior Academy which is a three form entry junior school.

The Federation is situated in North Shropshire, 21 miles North of Shrewsbury, 23 miles South of Chester and a mile from the North Welsh border. Whitchurch is a small, market town (see www.whitchurch.info), well connected by rail and road.

The Whitchurch Church of England Federation is the sole primary education provider in Whitchurch and approximately 98% of pupils live in the town.

The Federation serves a mixed catchment area of private and local authority housing estates with the majority of children living in owner-occupied housing. The children come from broadly average socio-economic backgrounds, although there are areas of much higher social deprivation within the town.

Contextual Information - Infant Academy:

The majority of pupils are from a white British background (89%) with the biggest other pupil group being from ‘other white background’ at 6% of pupils, (Inspection Data Summary, June 2021). The academy has 8 out of 17 possible ethnic groups.

The percentage of pupils with statements of SEN/EHC plans is slightly below the national average at 1.5% (national 1.8%). Pupils with SEN Support account for 9.0% of the academy population, below national average figures (national 12.8%). The majority of SEN needs are for speech, language and communication.

Across the Academy, boys (55%) outnumber girls (45%).

The school location deprivation indicator in quintile 3 (average) of all schools. The pupil base is in quintile 3 (average deprivation) of all schools in terms of deprivation.

The IMD (Index of multiple Deprivation) score for the school is 5, however, 19.6% of pupils fall within decile 3 and a further 5% within decile 4. The IDACI score for the school is 6 with 31% of children living in a household with a more deprived income than this.

Approximately 15% of our pupils are entitled to free school meals, (Inspection Data Summary, June 2021).

Contextual data at start of the academic year 2022-2023

Contextual Information - Junior Academy:

The majority of pupils are from a white British background (88%) with the biggest other pupil group being from ‘other white background’ at 7% of pupils, (Inspection Data Summary, January 2020 NB not updated June, 2021). The academy has 7 out of 17 possible ethnic groups.

Currently, 25% of pupils are eligible for Pupil Premium Grant Funding, with 23% in receipt of Free School Meals. 

The school deprivation indicator remains largely the same, quintile 3. The IDACI score for the school is 6 with approximately one third (31.7%) of pupils living in households where deprivation is higher than average (decile 4), with 18% being measured at decile ‘3’ (where average is 5).  

The percentage of pupils with statements of SEN/EHC plans is slightly below the national average at 1.5%. The number of pupils with SEN Support is ahead of published national data at 16.4%. (Inspection Data Summary, June 2021). The majority of SEN needs are for speech, language and communication.

Approximately 8% of our pupils have English as an additional language which is significantly below national averages.

Current data indicates that boys (52%) outnumber girls (48%) across the academy.

 

 

Contextual data at start of the academic year 2022-2023

Izjava o jednakosti i ciljevi

 

Sveukupni cilj Federacije Whitchurch Church of England je pružiti okvir Federaciji da izvršava svoje dužnosti jednakosti kako bi eliminisala nezakonitu diskriminaciju, uznemiravanje i viktimizaciju; promovirati jednakost pristupa i mogućnosti; i promovirati dobre odnose i pozitivne stavove među ljudima različitog porijekla u svim svojim aktivnostima.

Principi ove izjave primjenjuju se na sve članove šire zajednice - učenike, osoblje, guvernere, roditelje i članove zajednice. Očekuje se da će se partneri i ugovarači pridržavati ove politike.

Kroz našu Politiku ravnopravnosti (vidi dolje), Whitchurch Church of England Federation nastoji osigurati da nijedan član federalne zajednice ili bilo koja osoba kroz njihov kontakt sa Federacijom ne dobije manje povoljan tretman po bilo kojem osnovu koji se ne može opravdati . Ovo uključuje rasu, boju kože, nacionalnost, etničko ili nacionalno porijeklo, vjeru ili uvjerenje, spol, bračni status, odgovornost za djecu ili druge uzdržavane osobe, invaliditet, seksualnu orijentaciju, promjenu spola, dob, sindikalne ili političke aktivnosti, socijalno-ekonomsku pozadinu, gdje osoba živi ili je provela osuđujuće presude. Jednakost i različitost više je od pukog ispunjavanja zakonskih obaveza ili ciljeva, već je bitno promijeniti živote ljudi kojima služimo, postupati sa svim ljudima dostojanstveno i s poštovanjem i prepoznati vrijednost svakog pojedinca. To znači stalnu posvećenost osiguravanju da naše usluge udovoljavaju različitim i individualnim potrebama djece i mladih u našoj Federaciji. Pobrinut ćemo se da naša praksa zapošljavanja bude poštena i promovirati jednakost. Aktivno ćemo cijeniti široku paletu životnih stilova i kultura, lokalno i nacionalno. Pripremićemo djecu i mlade za život u raznolikom društvu sa sve većim globalnim vezama i kontroverznim pitanjima. Osigurati ćemo da se principi ove izjave odražavaju u svim našim politikama, praksama, procedurama i uslugama i da su dio svega što radimo.

Karakteristike Federacije

Engleska federacija Whitchurch Church sastoji se od Whitchurch CE Infant & Nursery Academy, koja je trogodišnja škola za dojenčad, uključujući FTE vrtić sa 130 mjesta, koji uključuje dvogodišnju odredbu i Whitchurch CE Junior Academy koja je tri razreda za polaznike škola.

Federacija se nalazi u sjevernom Shropshireu, 34 km sjeverno od Shrewsburyja, 23 milje južno od Chestera i kilometar od sjeverne velške granice. Whitchurch je mali tržišni grad (vidi www.whitchurch.info), dobro povezan željeznicom i cestom.

Engleska federacija Whitchurch Church jedina je pružateljica osnovnog obrazovanja u Whitchurchu i približno 98% učenika živi u gradu.

Federacija opslužuje mješovito slivno područje privatnih i lokalnih naselja sa većinom djece koja žive u stambenim zgradama. Djeca dolaze iz širokog prosjeka socijalno-ekonomskog porijekla, iako unutar grada postoje područja sa znatno većom socijalnom uskraćenošću.

 

 

 

Kontekstualne informacije - Akademija za dojenčad:

Većina učenika je iz bijele britanske pozadine (87%), a najveća druga grupa učenika je iz 'druge bijele pozadine' sa 7% učenika (Sažetak podataka o inspekciji, oktobar 2019.). Akademija ima 9 od 17 mogućih etničkih grupa. Oni sa 5% ili više su: - 87%: bijeli - britanski - 7%: bijeli - bilo koja druga bijela pozadina.

Širom Akademije, djevojčica ima malo više dječaka unutar EYFS-a, postoji ravnoteža u prvoj godini, ali tekuću godinu dvije kohorte čine 61% dječaka i 39% djevojčica.

Procenat učenika sa izjavama o planovima za SEN / EHC je iznad nacionalnog prosjeka i iznosi 2,3%. Većina potreba za SEN-om odnosi se na govor, jezik i komunikaciju.

Ocjena IMD (Indeks višestruke oduzetosti) za školu je 5, međutim, 18% učenika spada u decil 3, a 14% u decil 4. Indeks IDACI za školu je 5 sa 18% djece koja žive u domaćinstvu sa uskraćeni prihod od ovog. Otprilike 16% naših učenika ima pravo na besplatan školski obrok, (Sažetak podataka o inspekciji, oktobar 2019.).

Kontekstualni podaci na početku akademske 2019-2020

U

U

U

U

U

U

U

U

 

U

U

 

 

Kontekstualne informacije - Junior Academy:

Tokom poslednje tri godine, procenat učenika koji ispunjavaju uslove za FSM bio je nešto veći ili u skladu sa nacionalnim prosekom. Trenutno 23,1% učenika ispunjava uslove za učeničko premijsko finansiranje, a 15% prima besplatne školske obroke, malo ispred nacionalnih cifara. Tokom protekle tri godine došlo je do postepenog smanjenja broja učenika koji ispunjavaju uslove za finansiranje iz PP; međutim, pokazatelj uskraćenosti škole ostaje uglavnom isti, kvintil 3 / 0,16. Rezultat IDACI za školu je 5 sa približno jednom trećinom (32%) učenika koji žive u domaćinstvima u kojima je uskraćenost veća od prosjeka (decil 4), s tim da se 18% mjeri na decilu '3' (gdje je prosjek 5). Akademija je utvrdila da je ovo smanjenje broja posljedica promjena u podobnosti, uključujući viši prag minimalnog dohotka. Procenat učenika koji ispunjavaju uslove u kohorti za 3. godinu 2018. manji je nego u bilo kojoj prethodnoj godini (11 učenika -15%).

Većina učenika su iz bijele britanske pozadine (88%), a najveća druga grupa učenika je iz 'druge bijele pozadine' sa 7% učenika (Sažetak inspekcijskih podataka, oktobar 2019.). Akademija ima 7 od 17 mogućih etničkih grupa. Oni sa 5% ili više su: 88%: bijeli - britanski - 7%: bijeli - bilo koja druga bijela pozadina.

Procenat učenika sa izjavama o planovima za SEN / EHC uglavnom je u skladu sa nacionalnim prosjekom od 1,5%. Broj učenika sa SEN podrškom premašuje 16,4%. Većina potreba za SEN-om odnosi se na govor, jezik i komunikaciju.

Otprilike 8% naših učenika ima engleski jezik kao dodatni jezik koji je znatno ispod nacionalnog prosjeka.

Populacija Akademije smanjila se u protekle 3 godine, jer su trenutne kohorte 4. i 5. godine manje od odlazećih u 2018. i 2019. godini, iako je stabilnost škole s 93% i dalje ispred one koja se vidi na nacionalnom nivou.

Trenutni podaci pokazuju da djevojčica premašuje dječake u svim godišnjim skupinama. (52,7% djevojčica).

Kontekstualni podaci na početku akademske 2019-2020

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

 

Trogodišnji ciljevi ravnopravnosti 2019.-2022

Cilj jednakosti 1:

Kroz mogućnosti kurikuluma i šireg školskog života promovirat ćemo razumijevanje i poštivanje razlika.

U

Cilj jednakosti 2:

Praćenje i nadgledanje grupa u nepovoljnom položaju u cijeloj školi kako u postignućima tako iu napretku. Ovo će informirati pružanje usluga i intervencije i osigurati identifikaciju ranjive djece koja neće ispuniti starosna očekivanja i uspostaviti podršku koja će zadovoljiti potrebe.

Cilj jednakosti 3:

Poboljšati pohađanje svih grupa djece u skladu sa nacionalnim očekivanjima.

Cilj jednakosti 4:

Pregledati nivo roditeljskog angažmana u učenju i životu Federacije, kroz sve aktivnosti kako bi se osigurala jednakost i pravičnost u pristupu i angažmanu.

Naš napredak u postizanju ovih ciljeva pregledavat će se svake godine na kraju svake akademske godine.

logo.png
logo.png
bottom of page